پیامک کوچه بازاری و پشت خاوری

0
281

وای اگر از پس امروز بود فردایی
هر که را هیچ به کف نیست

به دل آهی هستعاشق بی انتظار مادربه حرمت اشک مادر توبه کردم

بوق نزن شاگردم خوابه
بی تو هرگز ، با تو عمراً
رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

نه من عاشق خاموشم

نه تو آن معشوق پنهان
معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش

پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست

از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید