اس ام اس های سخن بزرگان

0
316

اس ام اس فلسفی و پندآموز آبان 92

اس ام اس های فلسفی و مفهومی جدید و پیامک های سخن بزرگان سری آبان ماه ۹۲ را در این مطلب بخوانید…

 

 

 

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم

هراسیلتوس

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

باطن انسان که اصلاح شود

رفتار او استوارترشود

امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

اگر می خواهی قیمت پول را بدانی قرض کن

فرانکلین

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

سقراط

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی

عزت و احترام قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

چیزی که دانش بیارد راستی است

ابوعلی سینا

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

بزرگترین نشانه اراده قوی وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

من خودرا محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

اگر می خواهی اندوهگین نباشی حسود نباش

انوشیروان

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

اگر بر ناتوان خشمگین شدی دلیل براین است که قوی نیستی

ولتر

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

امام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش

اس ام اس پندآموز

سعدی

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند

ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

سعید نفیسی

انسان فهمیده و خردمند کسی است

که هیچ عادت و انس او را کور و کر نکند

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پر بها ست

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

پاسکال

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

ضرب المثل چینی

اگر به خاموش کردن آتش می روی

لباس علفی برتن مکن

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

حضرت محمد (ص)

نظر به پایان کارانداختن نیمه زندگی است

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

ضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

شیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است

بسیار کم کار انجام می دهد

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید